Polityka prywatności

W celu zapewnienia transparentności realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w Stor9 zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)

DEFINICJE

 1. Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – Stor9 sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Naruszewicza 14, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000672062, NIP: 5252706305, REGON: 366991292.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 3. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://9production.pl/
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 2. Administrator:
  • zapewnia przejrzystość przetwarzania danych;
  • zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
  • dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
  • przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Podmiotów danych, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info@stor9.com lub adres korespondencyjny: Stor9 Naruszewicza 14, 02-627 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył panią Agatę Kasprzak jako Inspektora ochrony danych, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych przesyłając wiadomość na adres dpo@stor9.com lub pisemnie na adres pocztowy administratora wskazany w punkcie powyżej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na Danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 1. SERWIS INTERNETOWY

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celach prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki niezbędne: przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania ruchu na stronie internetowej, poznawania preferencji Użytkowników, analizowania ich zachowania w serwisie oraz umożliwienia interakcji z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki statystyczne: przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 1. KONTAKT TELEFONICZNY

W przypadku podejmowania z Administratorem kontaktu telefonicznego, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt – podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

 1. KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

 • podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą;
 • Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.
 1. PROFIL NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Administrator prowadzi publiczne profile na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, LinkedIn w związku z czym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające ten profil (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).

Dane osobowe tych osób są przetwarzane:

 • w celu umożliwienia im aktywności na profilu;
 • w celu efektywnego prowadzenia profilu, poprzez przedstawianie użytkownikom portalu informacji o usługach, produktach Administratora oraz o organizowanych przez niego wydarzeniach;
 • w celach statystycznych i analitycznych;
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

 • promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług;
 • w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Czas przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane pozyskane w czasie komunikacji z Użytkownikiem będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; Dane pozyskane przez pliki cookies będą przetwarzane zgodnie z zapisami Polityki cookies poniżej.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

ODBIORCY DANYCH

 1. Przetwarzane przez Stor9 Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom,
  w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe czy techniczne.
 2. W uzasadnionych przypadkach, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej dane mogą być udostępniane organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji.
 3. Administrator co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli jednak jest to konieczne dane przekazywane są z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach,
  w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora,
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 1. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych.

Polityka plików cookies

 1. CEL POLITYKI COOKIES

Niniejsza Polityka cookies zawiera informacje o stosowanych plikach cookies oraz reguluje zasady ich wykorzystywania w serwisie https://9production.pl/

 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które zapisywane są w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika (np. telefon, tablet) w momencie wizyty na witrynie https://9production.pl/. W plikach przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach. Plik cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, czas życia pliku cookies, oraz wartość, zazwyczaj stanowiącą losowo generowany i niepowtarzalny ciąg znaków.

 1. WŁASNE I ZEWNĘTRZNE PLIKI COOKIE

Pliki cookie mogą być instalowane nie tylko przez operatora tej witryny (pliki własne), ale także przez różne strony internetowe, które instalują je za pośrednictwem strony początkowej (pliki cookie stron trzecich). Na odwiedzanej witrynie znajdują się różne elementy (obrazy, mapy, dźwięki, linki do stron internetowych innych domen itp.), które znajdują się na serwerach innych niż odwiedzana witryna.

 1. USTAWIENIA I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Podczas odwiedzania strony internetowej na urządzeniu użytkownika mogą być zapisywane różne rodzaje plików cookies, wymienione poniżej (dla których może być wymagana zgoda).

 1. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Gromadzone przez serwis pliki cookies można podzielić ze względu na:

 1. czas na jaki pliki cookies są instalowane w przeglądarce użytkownika:
 2. sesyjne” (session cookie) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej, wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
 3. stałe” (persistent cookie) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. cel wykorzystania plików cookies:
  1. niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. preferencyjne: umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
NAZWA PLIKU DOSTAWCA RODZAJ PLIKU CEL OKRES WYGAŚNIĘCIA
Rodzaj pliku cookie ze względu na cel wykorzystania: Preferencyjny
wp-wpml_current_language 9production.pl HTTP Określa kod kraju, który jest obliczany na podstawie adresu IP użytkownika. Służy do określenia, jaki język powinien być używany dla odwiedzającego. Do zamknięcia sesji
Rodzaj pliku cookie ze względu na cel wykorzystania: Statystyczny
_ga 9production.pl HTTP Plik cookie używany przez Google Analytics do rozróżniania sesji użytkowników przez przypisanie im losowo wygenerowanych identyfikatorów, które są wykorzystywane do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego. 2 lata
_ga_#

 

9production.pl HTTP Plik używany przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin użytkownika na stronie oraz daty pierwszej i ostatniej wizyty. 2 lata

 

Gdy odwiedzający po raz pierwszy wchodzi na stronę internetową, pojawia się baner z łączem do niniejszej polityki – klikając „Spersonalizuj”, Użytkownik uzyskuje dostęp do panelu preferencji, w którym może wyrazić swoje preferencje dotyczące kategorii plików cookie, dla których wymagana jest zgoda. Klikając „Zezwól na wszystkie” wyrażasz zgodę na używanie wszystkich plików cookie w kategoriach wymienionych powyżej. Zarejestrujemy Twoją zgodę za pomocą dedykowanego „technicznego pliku cookie”, który przechowuje wybrane przez Ciebie preferencje, dzięki czemu baner plików cookie nie będzie wyświetlany podczas Twojej następnej wizyty na stronie.

Jak włączyć i wyłączyć instalację plików cookie?

Ponieważ pliki cookie są powiązane z przeglądarką, z której korzystasz, można je wyłączyć bezpośrednio w przeglądarce, jednak wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryny – w szczególności usługi świadczone przez osoby trzecie mogą być niedostępne i mogą nie być wyświetlane prawidłowo.

GOOGLE ANALYTICS

Nasza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania
z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google
i przechowywane przez nią na serwerach w wielu krajach na świecie. Więcej o polityce prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Korzystając
z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie informacji do tej usługi, możesz skorzystać z bezpłatnego Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

INFORMACJE KOŃCOWE

Wszystkie sprawy związane z plikami cookies można skonsultować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: dpo@stor9.com

Polityka cookies może ulec zmianie ze względu na:

 • obowiązek wprowadzenia zmian,
 • zmianę przepisów prawa,
 • zakres stosowanych przez serwis plików cookie.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 01.01.2023

Zapytaj o wycenę